Algemene voorwaarden

combisteel-curve

Snel bestellen

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN COMBISTEEL BV

Op 1 januari 2002 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30160149 gedeponeerd.Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan de gebruiker van de algemene voorwaarden, Combisteel BV te Houten en de aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle na 1 januari 2002 gesloten overeenkomsten tussen verkoper en de wederpartij en voorts op alle door verkoper na 1 januari 2002 uitgebrachte offertes. Op voordien gesloten overeenkomsten en uitgebrachte offertes zijn de voor 1 januari 2002 geldende algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
 

Artikel 2 - Offertes

2.1 Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3 Alle bij een aanbod verstrekte informatie en/of specificaties inzake maten, gewichten, inhoud, capaciteit e.d. gelden altijd bij benadering. Deze informatie en/of specificaties zijn voor verkoper slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en/of informatie blijft eigendom van verkoper en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.

2.4 De wederpartij draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specificaties indien deze niet schriftelijk aan verkoper ter kennis zijn gebracht.

2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van verkoper of namens verkoper gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden verkoper slechts indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

3.2 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

- exclusief de aanlegkosten van leidingen alsmede van hak-, breek-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of andere bijkomende werkzaamheden;

- exclusief de kosten van het bedrijfsklaar opstellen daaronder begrepen de aansluiting van de apparatuur aan de leidingen;

- gebaseerd op levering af bedrijf verkoper, magazijn of andere opslagplaats;

- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;

- vermeld in Nederlandse valuta, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

3.3 Bij stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, bij aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, één en ander nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 4 - Levering en levertijd

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf verkoper. Franco levering geschiedt alleen – tenzij anders is overeengekomen – bij leveringen binnen Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, vanaf een factuurbedrag van € 1000,- exclusief BTW.

4.2 De overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij derhalve verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3 Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke verkoper afzonderlijk kan factureren; betaling door de wederpartij dient alsdan plaats te vinden overeenkomstig het hierna bepaalde inzake “Betaling”.

4.4 Indien de wederpartij de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.

4.5 Indien de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Na een periode van 4 weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd is verkoper gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden en staat het verkoper vrij deze zaken te verkopen. De hiermee gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van deze zaken komen voor rekening van de wederpartij. De opslagkosten bedragen 8% per maand, te berekenen over de factuurwaarde.

4.6 Voor goederen welke op termijn (is afname voor een bepaalde datum) worden geleverd, kan verkoper betaling vooraf verlangen.

 

Artikel 5 - Afwijkingen/stempels

5.1 Met betrekking tot de hoeveelheid af te leveren goederen wordt een afwijking van 5% meer of minder toegelaten.

5.2 Met betrekking tot goederen welke speciaal aangemaakt of bestempeld moeten worden, of op andere wijze van een merk- of kenteken moeten worden voorzien is een afwijking van 10% meer of minder toegelaten.

5.3 Gegevens omtrent maten, inhoud, gewicht e.d. gelden slechts bij benadering.

De eventueel vervaardigde stempels, gravures e.d., welke noodzakelijk zijn voor het opbrengen van een decor, naam of merkteken blijven eigendom van de betreffende fabrikant en worden niet meegeleverd. De vervaardigingkosten worden in rekening gebracht.
 

Artikel 6 - Transport

6.1 Verkoper zal, de aard van de te vervoeren zaken in aanmerking nemend, de meest gebruikelijke route en de meest gebruikelijke wijze van verzending kiezen. Verkoper zal zoveel mogelijk met de wensen van koper rekening houden. Hierdoor veroorzaakte extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Voor hieruit voortvloeiende vertraging is verkoper niet aansprakelijk.

6.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

Artikel 7 - Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden netto-contant ten tijde en ter plaatse van de aflevering; verkoper is gerechtigd van de wederpartij een deelbetaling bij opdracht te verlangen.

7.2 Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan geschieden door middel van storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of Postbankrekening, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.

7.3 De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door verkoper wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

7.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door verkoper gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande rekening.

 

Artikel 8 - Te late betaling

8.1 Indien de wederpartij de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd de wettelijke rente + 2% in rekening te brengen. Voorts zal de wederpartij redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn, waarbij verkoper zal hanteren het incassotarief zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor advocatendeclaraties. Indien de incasso van de vordering door verkoper in handen van een advocaat wordt gegeven, zal de wederpartij de door de advocaat aan de verkoper in rekening te brengen kosten moeten vergoeden.

8.2 Indien:

a. de wederpartij in verzuim is en/of

b. verkoper goede gronden heeft te vrezen, dat de wederpartij niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting zal voldoen:

zal verkoper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:

a. vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen;

b. de uitvoering van de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;

c. de overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;

d. zijn verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met koper op te schorten.

Verkoper zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortkoming van de wederpartij deze maatregelen rechtvaardigt.

 

Artikel 9 - Overmacht

9.1 Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

- de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;

- stakingen;

- storingen in het verkeer;

- overheidsmaatregelen die verkoper verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

- bovenmatig ziekteverzuim.

9.3 Indien aflevering/afname door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen -onder uitsluiting van verdere rechten- bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.

9.4 De in artikel 9.3. genoemde termijn van één maand is zoveel korter of langer naarmate één van partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.

9.5 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 10 - Garantie

10.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat verkoper in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.

10.2 Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal verkoper de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij verkoper verkiest de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen te vervangen.

10.3 Garantie wordt slechts verstrekt indien en voor zover een garantie schriftelijk is overeengekomen.

10.4 Verkoper zal slechts uitvoering geven aan zijn garantieverplichtingen indien en voor zover de betreffende zaken en/of materialen zich binnen de landsgrenzen van Nederland bevinden.

10.5 Op gebruikte apparatuur wordt nimmer garantie verstrekt.

10.6 Glasbreuk, gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, onvoldoende onderhoud en gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de wederpartij zelf of door derden, blijven buiten de garantie.

Indien in het kader van de uitvoering van de garantieverplichting verkoper onderdelen vervangt, worden de te vervangen onderdelen eigendom van verkoper.
Indien koper het gekochte heeft meegenomen naar het buitenland is koper gehouden het geleverde op zijn kosten te (doen) bezorgen op het adres van verkoper.
Wanneer verkoper zijn uit deze bepaling voortvloeiende verplichtingen nakomt, heeft hij aan al zijn verplichtingen jegens de wederpartij voldaan en is hij nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade.
 

Artikel 11 - Reclames

11.1 De wederpartij dient binnen één dag na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de verkoopovereenkomst beantwoorden.
11.2 De wederpartij kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, indien hij het onderzoek als bedoeld in artikel 11.1 nalaat of verkoper niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.

11.3 Zichtbare gebreken dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat de wederpartij ze heeft ontdekt, doch uiterlijk 6 maanden na aflevering van de zaken schriftelijk te worden gemeld bij verkoper.

11.4 Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, factuur- en vrachtbriefnummers.

11.5 Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper.

11.6 Ingeval van gegronde en correct ingediende klachten is verkoper, zulks te zijner keuze, rekening houdend met de belangen van de wederpartij en de aard van de klacht, verplicht tot:

a. aflevering van het ontbrekende; of

b. verlening van een prijskorting; of

c. herstel van de afgeleverde zaken; of

d. vervanging van de afgeleverde zaken; of

e. restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.

11.7 Verkoper zal deze keuze binnen een redelijke termijn na correcte melding van de klacht door de wederpartij doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen, bij gebreke hiervan is de wederpartij bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen van verkoper te kiezen.

Wanneer verkoper zijn uit artikel 11.6 of 11.7 voortvloeiende verplichtingen nakomt, heeft hij aan al zijn verplichtingen jegens de wederpartij voldaan en is hij nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade.
 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Verkoper is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

- Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is verkoper slechts aansprakelijk Voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering;

- Voor schade als gevolg van niet tijdige aflevering is verkoper niet aansprakelijk;

- Voor schade in andere gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de door de wederpartij geleden schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van verkoper. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien verkoper hiertegen verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering;

- Verkoper is eveneens aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Bedrijfsschade (bedrijfsstoring, het stilliggen van het bedrijf, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
De door verkoper te vergoeden schade zal worden gematigd wanneer de door de wederpartij te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de wederpartij geleden schade.
De wederpartij is zelf aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de door verkoper afgeleverde zaken vanaf het moment van aflevering.
 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

13.1 De afgeleverde zaken worden eerst eigendom van de wederpartij als deze al datgene heeft gedaan wat verkoper uit hoofde van alle (eerdere of latere) verkoopovereenkomsten met de wederpartij en/of door verkoper in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht krijgen, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hier bedoelde overeenkomsten, waaronder rente en kosten alsmede de in artikel 13.7 gefixeerde schadevergoeding.

13.2 De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die verkoper ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of zijn eigendomsrecht op die zaken wil treffen.

13.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht verkoper onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

13.4 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

13.5 Na be-/verwerking van bedoelde zaken wordt verkoper (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken automatisch gaan houden voor verkoper.

13.6 Indien verkoper niettegenstaande het bepaalde in artikel 13.5. niet de eigendom van de door de wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal de wederpartij op eerste verzoek van verkoper alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van verkoper.

13.7 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in artikel 13 lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in artikel 13.5. bedoelde zaken, alsmede de in artikel 13.6 bedoelde zaken waarop het bezitloos pandrecht rust bij de wederpartij of derden, die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiervoor al zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigde, met een minimum van € 500,- per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht

14.1 De overeenkomsten tussen verkoper en wederpartij worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van de eenvormige wetten inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.

14.2 Ter zake van de uitleg van internationale handelstermijnen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.

 

Artikel 15 - Geschillen

15.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter, zulks met inachtneming van de ter zake vigerende competentieregels.